24030-Inclusio escolar amb necessitats educatives especials

En aquesta formació  de 40h en modalitat teleformació, coneixerem quines són les funcions bàsiques de les monitors de suport a les NEE. Així mateix ens endinsarem  de forma breu en els diferents tipus de necessitats educatives i com podem oferir un suport.