22261- Primers auxilis

Coneixerem els conceptes i tècniques en relació als primers auxilis.